38'' Mixed Mini Bamboo, Fittonia & Springeri w/Planter